http://markus.jchost03.pl/wp-content/uploads/2018/10/WorkArchiveHeader-min-1.jpg

Regulamin

Regulamin wizyty zawodoznawczej na terenie zakładu
firmy Marcus Design Sp. z o.o. Sp.k. w Chełmży

 1. Uczestnicy wizytacji są zobowiązani do stosowania się do poleceń wydawanych przez pracownika firmy Marcus Design Sp. z o.o. Sp. K. (dalej: Marcus Design) oprowadzającego grupę oraz / lub opiekuna wycieczki.
 2. Osoby zwiedzające:
  • zachowują szczególną ostrożność podczas zwiedzania firmy Marcus Design, a w szczególności nie dotykają maszyn oraz urządzeń produkcyjnych bez zgody i nadzoru pracownika
  • nie oddalają się od grupy bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu oprowadzającemu oraz opiekunowi wycieczki
  • przestrzegają podstawowych przepisów bhp podczas przebywania na terenie zakładu, o których będą poinformowani przed rozpoczęciem zwiedzania,
  • mają zakaz spożywania w trakcie zwiedzania jakichkolwiek pokarmów oraz płynów, za wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego;
  • mają zakaz palenia papierosów i używania ognia na terenie zakładu;
  • mają zakaz wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów, a także wprowadzania zwierząt.
  • odpowiadają za straty materialne i inne spowodowane niewłaściwym zachowaniem, w tym przede wszystkim niestosowaniem się do poleceń Oprowadzającego i Regulaminu.3. Wobec uczniów / opiekunów, którzy nie zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci natychmiastowego wydalenia z terenu zakładu Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia oprowadzania osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 3. Wobec uczniów / opiekunów, którzy nie zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci natychmiastowego wydalenia z terenu zakładu.
 4. Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia oprowadzania osób, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
 5. Marcus Design nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie zakładu,
  2. szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania niniejszego Regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa.
 6. Wizytacja na terenie firmy może odbyć się jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z pracownikiem firmy Marcus Design, którego dane kontaktowe zostaną udostępnione na stronie https://(…) oraz potwierdzeniem terminu wizytacji.
 7. Maksymalna grupa uczniów mogąca przebywać na terenie zakładu pracy wynosi 10 osób plus opiekun grupy. Ilość ta może zostać wyjątkowo zwiększona, ale tylko pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody ze strony pracownika firmy.
 8. Opiekunem wycieczki powinien być wychowawca klasy lub nauczyciel doradztwa zawodowego.
 9. Pracownicy firmy Marcus Design zobowiązani są do zapoznania powierzonych opiece dzieci/młodzieży/dorosłych z treścią niniejszego Regulaminu.
 10. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun grupy zwiedzającej potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z Regulaminem.